Snabbspårscoacher

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FastUn) har fått beviljat främjandemedel från Arbetsförmedlingen att under 2019 fortsätta vårt Snabbspårscoachprojekt som pågick under 2018. Projektets syfte är att synliggöra kompetens och att främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.

Snabbspårscoacher

Fastighetsbranschen är i stort behov av arbetskraft. Enligt den enkätundersökning som FastUn genomförde under 2017 behöver branschen fler än 15 000 nya medarbetare inom 10 år. För att kunna möte detta kompetensbehov är det viktigt att det snabbspår för nyanlända som finns hos Arbetsförmedlingen för fastighetsbranschen fungerar.

Inom ramarna för vårt projekt kommer så kallade snabbspårscoacher arbeta i tre regioner (Stockholm/Gotland, Skåne/Blekinge/Kronoberg och Jämtland/Västernorrland/Västerbotten/Norrbotten). Snabbspårscoacherna kommer under 2019 att utföra informationsinsatser riktade mot Arbetsförmedlingens handläggare, arbetssökande inom etableringen och arbetsgivare inom fastighetsbranschen. Målet är att säkerställa att de arbetssökande inom etableringen som har relevant kompetens för fastighetsbranschens yrkesroller, hänvisas till det snabbspår för nyanlända som finns mot fastighet. För detta krävs att handläggarna på Arbetsförmedlingen har god kännedom om fastighetsbranschens yrkesroller, deras arbetsuppgifter, valideringsverktyget FAVAL samt snabbspårets olika delar, vilket Snabbspårscoacherna kommer att arbeta med kontinuerligt.

En viktig del av snabbspåret är den praktik som ofta ingår som en del av utbildningsinsatserna för deltagarna. Snabbspårscoachens ansvar är därför också att uppsöka arbetsgivare i respektive region för att informera om snabbspåret och den överenskommelse som finns mellan parterna. Målet är att få till ett ”letter of intent” med arbetsgivare i respektive region om att ta emot praktikanter inom utbildningssatsningar och snabbspåret.