Samarbete – företag och utbildningsanordnare

Ett utökat samarbete mellan företag och utbildningsanordnare är ett viktigt steg för branschens långsiktiga kompetensförsörjning. I dagsläget rekryterar 67% av företagen från ett annat fastighetsbolag. För att bredda rekryteringsunderlaget och våga rekrytera direkt från utbildningarna tror vi att fler långsiktiga samarbeten mellan utbildningsanordnare och företag är avgörande.

Det finns flera sätta att som företag engagera sig i de utbildningar som finns. Inom det reguljära utbildningssystemet finns utbildningar på gymnasiet, yrkesvux, yrkeshögskola och högskola och universitet. Utbudet av utbildningar varierar mellan åren beroende på olika faktorer. Att som arbetsgivare fatta ett strategiskt beslut att engageras sig i de lokala utbildningar som finns ökar chansen att dessa utbildningar får finnas kvar vid nya upphandlingar och ansökningsperioder.

Så här kan du som företag göra för att engagera dig i en utbildning:

  • Se över ditt företags kompetensbehov. Vilka yrkesroller och tillhörande kompetenser är viktiga? Hur ser exempelvis den tekniska utvecklingen ut på sikt? Hur ser möjligheterna att rekrytera rätt kompetens ut i din region? Vill du få en generell översikt över branschens kompetensbehov så läs gärna vår stora kompetensbehovsundersökning från 2023.  
  • Funder över vad du som arbetsgivare konkret kan bidra med i en utbildning och vad du vill ha ut av ett samarbete. Förutom att kunna påverka innehållet i utbildningar för att säkra framtida kompetensbehov så kanske du även vill hitta en ny rekryteringskanal? När det gäller det som ditt föredrag kan bidra med så efterfrågar utbildningsanordnare till exempel stöd från arbetslivet i form av deltagande i ledningsgrupper/programråd, APL och LIA-praktikplatser men även spetskompetens i undervisningen. Det viktigaste är dock att en första kontakt tas och att en dialog om samarbete påbörjas.
  • Ta reda på vilka fastighetsutbildningar som finns i regionen där ditt företag verkar. Du hittar alla utbildningar på fastighetsbranschen.nu och där kan du även se en karta över var i landet som utbildningarna finns.
  • Ta kontakt med utbildningsanordnaren och be att få kontakt med utbildningsledaren.
  • Lägg upp en långsiktig plan i företaget för hur samarbetet med utbildningsanordnaren skall se ut framåt. Till exempel kan en sådan innehålla vilka tider som företaget kan ta emot praktikanter, vem på företaget är bäst lämpad för att sitta med i en ledningsgrupp eller delta i en gästföreläsning?

Har du som företag funderingar kring detta eller andra frågor som rör strategisk kompetensförsörjning? Tveka inte att kontakta oss direkt eller delta på något av våra kompetensråd där du också får möjlighet att träffa utbildningsanordnare, andra fastighetsbolag samt myndigheter i regionen.