Fråga Branschen: Delad uppfattning bland anordnare om yrkesskolan

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har undersökt inställningen till den nya pilotverksamheten Yrkesskolan hos utbildningsanordnare av fastighetsutbildning inom yrkesvux och yrkeshögskolan. Syftet har varit att öka medvetenheten om utbildningsformen samt för att kunna jämföra hur inställningen till utbildningsformen utvecklas på sikt.

Fram till den 31 mars är det möjligt för YH-anordnare att ansöka om utbildning inom pilotverksamheten för den nya utbildningsformen Yrkesskolan.

”Generellt är vi på FU positiva till den nya möjligheten för branschen att få flera yrkesutbildade med kompetens på gymnasial nivå då tillgången på yrkesvuxutbildningar inom fastighet inte motsvarar det behov som finns. Den nya yrkesskolan passar bra både för yrkesväxlare och personer i omställning och förhoppningen är att den ska komplettera det övriga utbildningsutbudet på gymnasial nivå.” säger Emil Bood, verksamhetschef på FU.

Emil Bood, verksamhetschef

Resultatet av vår undersökning visar att 90% av YH-anordnarna är positiva till den nya utbildningsformen. Anordnare av yrkesvuxutbildning var något mer negativa där 55 % var osäkra och 45 % var ganska positiva.

”Resultatet kanske inte är så förvånande då det i piloten enbart är YH-anordnare som får ansöka om att anordna utbildning inom ramen för yrkesskolan. De har redan idag ett upparbetat nätverk av branschföreträdare i sina utbildningar som kan nyttjas i en ev. ansökan inom pilotverksamheten.”.

När vi sammanfattar kommentarerna från undersökningen så visar dessa bland annat att:

• Det finns osäkerhet kring huruvida yrkesvux och yrkesskola kommer att erbjuda likvärdiga utbildningar och hur arbetsgivare kommer att värdera den kompetens som erhållits.

• Det kommer att ge en bättre möjlighet till att erbjuda utbildningar som näringslivet efterfrågar lokalt.

• Det ses som ett potentiellt bra komplement för karriärväxling och för att förstärka grundläggande kunskaper. Det finns en förhoppning om att skilja sig från gymnasieskolans upplägg av kurser, även om det råder osäkerhet kring konkurrens med befintliga utbildningsvägar och regelramar.

”Vad vi kan tolka utifrån kommentarer kring yrkesskolan är att det fortfarande råder osäkerhet kring utbildningsformen och att klargörande kring utbildningens syfte, mål och målgrupp behövs.” avslutar Emil Bood.