Fråga Branschen: Yrkesrollernas utveckling

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har startat en serie med korta undersökningar som vi kallar för Fråga Branschen.  I vår senaste undersökning frågade vi ett antal VD och HR-chefer om hur de tror att branschens yrkesroller kommer att utvecklas de kommande tre åren.

Generellt så visar undersökning att dessa tre faktorer påverkar utvecklingen av fastighetsbranschens yrkesroller:

  1. Mångsidig kompetens: Oavsett yrkesroll inom fastighetsbranschen är det avgörande att ha en bred uppsättning kompetenser. Dessa inkluderar tekniska färdigheter, kommunikationsförmåga, kunskap om lagstiftning och miljömedvetenhet. Denna mångsidighet är nödvändig för att hantera komplexa fastighetsfrågor.
  2. Teknologisk utveckling: De flesta yrkesroller inom fastighetsbranschen påverkas av den ökande digitaliseringen och användningen av ny teknik. Digital kompetens och förmågan att hantera fastighetssystem och IoT-enheter blir allt viktigare för att optimera fastigheters prestanda och energieffektivitet.
  3. Hållbarhet och energieffektivitet: Hållbarhetsprinciper och energieffektivitet är centrala teman inom fastighetsbranschen. Oavsett yrkesroll krävs kunskap om dessa områden för att minska miljöpåverkan och möta hållbarhetsmål.

I undersökningen frågade vi specifikt om utvecklingen för fyra av branschens yrkesroller.

Drift- och fastighetstekniker:

Drift- och fastighetstekniker kommer att övergå från traditionellt fastighetsunderhåll till att fokusera på förebyggande åtgärder och använda mer digital teknik som AI och automationssystem.

Ökad inriktning på IT-kompetens och digital styrning av fastigheter kommer att vara nödvändigt.

En ökad grad av digitalisering och möjligtvis ökat ansvar för energioptimering och analyser kan förväntas i arbetsuppgifterna för dessa tekniker.

Citat från fritextsvar i undersökningen:

”Mer av styrning av fastigheter på distans och analys av driftsdata från styr- och övervakningssystem för drift- och fastighetstekniker samtidigt som äldre fastigheter – troligen – även under överskådlig tid kommer att behöva hanteras ”på plats/hands on”.

Fastighetsförvaltare:

Förvaltare kommer att uppleva ökad administrativ börda på grund av externa krav, vilket kan kräva frigörande av tid för administrativa uppgifter.

Förvaltarrollen kommer att inkludera mer ledarskap och ansvar för ekonomi och driftkostnader, samt kräva ökat digitalt kunnande.

Citat från fritextsvar i undersökningen:

”Det blir viktigare med beställarkompetens hos fastighetsförvaltare då alltfler tjänster köps in externt.”

Tekniska förvaltare:
De tekniska förvaltarna förväntas ha ökad kunskap om energieffektivitet och självständighet i att hantera tekniska installationer.

Den tekniska förvaltarrollen kommer att ha en betydande inverkan på fastighetens energiprestanda och värdering, vilket gör kompetens inom energioptimering mer prioriterad.

Citat från fritextsvar i undersökningen:

”Teknisk förvaltning får stå på scen på ett helt annat sätt nu än tidigare, är vår känsla och syn.”

Fastighetsingenjör:

Fastighetsingenjörer behöver ha en ökad kompetens kring energibesparing och en förmåga att se helheten av tekniska installationer.

En större självständighet för att hantera tekniska system för att optimera energianvändning förväntas, och fokus på arbetsuppgifter kopplade till energieffektivisering kommer att öka.

Citat från fritextsvar i undersökningen:

”Nyckelkompetenser vi ser hos våra fastighetsingenjörer är att vara en nyfiken problemlösare med förmåga att analysera och dela med sig av sin kunskap på företaget. Att vara ute i våra områden och vara nyfiken på förvaltningen.”


Ovanstående resultat är inte förvånande då branschen under lång tid har arbetat med att utveckla och modernisera sina kompetenser. Dessutom så har energifrågan och klimatmålen gjort det ännu mer angeläget för företag att effektivisera sina verksamheter med hjälp av digitalisering.

Carina Lundström, expert på kompetensförsörjning hos FU, säger såhär om resultatet:

”Slutsatserna betonar vikten av att förstå mångfalden av kompetenser som krävs inom fastighetsbranschen. Att ha en bred uppsättning färdigheter är grundläggande för att hantera de olika aspekterna av fastighetsförvaltning och teknisk drift. Dessutom är det avgörande att ha kunskap om digitala verktyg och kompetenser att använda dem effektivt. Branschens utbildningsanordnare spelar en central roll i att bygga kompetens och forma framtidens medarbetare inom fastighetsbranschen.”

Vill du läsa hela undersökningen med alla fritextsvar så hittar du den här.