Nationellt branschråd: förslag på fler utbildningsplatser gynnar fastighetsbranschen

Som en del i arbetet med att få fler människor anställningsbara med rätt kompetens har vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd en kontinuerlig dialog med relevanta myndigheter som Skolverket, Myndigheten för yrkeshögksolan och Arbetsförmedlingen. Två gånger om året stämmer vi av med varandra om vad som är nytt inom respektive organisation i våra nationella branschråd.

Under höstens branschråd den 3 oktober berättade Skolverket bland annat om att en första omgång av de regionala planeringsunderlagen kommer att presenteras den 31 oktober. Huvudmän måste nu väga in arbetsmarknadens behov samt samverka genom avtal med andra kommuner gällande planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Skolverket informerade också om budgetpropositionen för 2024. För att möta de fortsatt stora kompetensbehoven föreslås att 1362 miljoner tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux. Det motsvarar en ökning från 65 000 till 81 500 platser.  Dessutom föreslås att 385 miljoner tillförs för yrkeshögskoleutbildning. För yrkeshögskolan beräknas satsningen innebära cirka 3 000 nya helårsplatser för 2024, cirka 3 000 nya helårsplatser för 2025 och cirka 7 000 fler helårsplatser årligen från och med 2026. Det statliga stödet för yrkeshögskoleutbildning motsvarar för 2023 cirka 50 000 helårsplatser.

Arbetsförmedlingen informerade om att deras upphandling av arbetsmarknadsutbildningar (AUB) inom fastighetsområdet är nu klart och där man slutit avtal med följande anordnare: 

  • Astar AB för leveransområdena Malmö och Stockholm 
  • Nercia Utbildning AB för leveransområdena Borlänge, Göteborg, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro  

Förutom upphandling mot yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetsvärd har Arbetsförmedlingen valt att upphandla arbetsmarknadsutbildning mot yrkesrollen fastighetstekniker vilket är nytt från tidigare upphandlingar.   

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) berättade bland annat att behöriga sökande per plats för de tre yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare ligger på ca 4 st /plats vilket är mycket över rikssnittet. Andel outnyttjade platser 2022 stiger något sedan 2021 och landar för fastighetstekniker på 18%. Examensgraden för fastighetstekniker och fastighetsingenjörer är också lägre är rikssnittet.

Andel i arbete och arbetets överensstämmelse med utbildningen året efter examen (avser examinerade 2021) är också lägre än rikssnittet speciellt för fastighetstekniker och endast 35%. Andel med arbete som överensstämmer helt eller till största delen med YH-utbildningen, procent efter kön, YH-utbildningens inriktning SUN 2020 och uppföljningsår. PxWeb (scb.se)

MYH uppdaterar just nu områdesanalysen för fastighetsutbildningar.

”Vi är glada över att ha en så bra dialog med myndigheterna och vi gläds dessutom över den här satsningen på yrkesvux och yrkeshögskolan i budgetpropositionen. Detta kommer att gynna fastighetsbranschen, både på kort och lång sikt. Men det gäller också för landets utbildningsanordnare att göra sitt yttersta för att fylla befintliga och nya utbildningsplatser, främst inom yrkesvux. Vi vet att fastighetsbranschen erbjuder fria, hållbara och trygga jobb med goda möjligheter till utveckling och karriär för dem som har rätt utbildning. Den här satsningen gynnar vår bransch och möjliggör en chans för fler att bli en del av den.” säger Carina Lundström, expert kompetensförsörjning på FU.