Öka kompetensen hos medarbetare i fastighetsbranschen inom digitalisering

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU, undersöker nu intresset bland SME-företag (max 50 anställda) att delta i ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden). Som deltagande företag finns möjlighet att påverka och erhålla kostnadsfri kompetensutveckling för medarbetare inom området digitalisering.

Inom ramen för projektet undersöker vi också intresset hos SME-företag att validera och kompetensutveckla sina fastighetsskötare i FAVAL www.faval.info. Med ett kompetensbevis till fastighetsskötare höjs statusen på yrkesrollen. Som deltagande företag i projektet kommer validering och utbildning i syfte att uppnå kunskapskraven för fastighetsskötare att finansieras av projektet.

”Säkrad kompetens med särskilt fokus på digital utveckling” heter utlysningen och mer info finns att hämta via länken: https://www.esf.se/sv/Min-region/Nationellt/Utlysningar1/Pagaende-utlysningar/Utlysning/?sourceId=41578 .

FU har för avsikt att skicka in en projektansökan och ta rollen som projektägare om intresset för delaktighet finns hos branschföretagen.

Förutsättningar för deltagande företag:

 • Ej ha mottagit statsstöd (medel från andra EU-finansierade projekt) överstigande 200 000 euro de senaste tre åren.
 • Behov av att öka digitaliseringskompetensen hos medarbetare, främst kopplat till yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker.
 • Max 50 anställda.
 • Avsätta arbetsstid för medarbetare att genomgå efterfrågad kompetensutveckling.

Vi behöver nedan information på mail till carina.lundstrom@fastun.se :

 • Är företaget du representerar intresserad av att delta och erhålla kostnadsfri utbildning för medarbetare kopplat till digitalisering?
 • Vilken typ av kompetensutveckling finns behov av på företaget kopplat till digitalisering?
 • Hur många medarbetare uppskattar du behöver kompetensutveckling inom respektive utbildningsområde?
 • Hur många fastighetsskötare skulle ni vilja validera och vidareutbilda inom ramen för projektet?
 • Hur många anställda är ni på företaget?
 • Har ni mottagit statsstöd de senast tre åren? Hur mycket i så fall?
 • Län företaget har sin verksamhet i.
 • Namn på företaget.
 • Mail till kontaktperson.

Ungefärlig projektplan om ESF beviljar vår ansökan:

Februari 2019 – juli 2019 Analysfas

Augusti 2019 – juli 2021 Genomförandefas

Augusti 2021 – oktober 2021 Avslutsfas

Allt ovan är givetvis endast möjligt under förutsättning att projektansökan blir beviljad av ESF-rådet.

Vi behöver din återkoppling på ovan senast den 7 september.