Sammanfattning Kompetensråd Fastighet hösten 2020

Under hösten genomfördes 21 regionala kompetensråd i landets regioner. Som många andra mötesplatser så ställdes upplägget om från fysiska till digitala möten på grund av pandemin. Totalt deltog 246 personer under höstens Zoomträffar.

Kompetensråden är FUs förlängda arm runt om i landet där fastighetsarbetsgivare, utbildare, Arbetsförmedlingen med flera träffas för att stärka kompetensförsörjning i regionen. 

Fokus på träffarna var dialogen kring hur pandemin påverkat företag och utbildare. Praktikfrågan visade sig vara en stor utmaning i de flesta regioner. Majoriteten av utbildningsanordnarna var oroliga då flera arbetsgivare valt att minimera mottagandet under pandemin samtidigt som utbildningsplatserna ökat i antal.

Dialog kring validering och FAVAL samt vilka kompetenser som efterfrågas hos en byggprojektledare var också en återkommande punkt. Detta som underlag till fortsatt utveckling av FAVAL mot byggprojektledare.

Enligt utvärdering har deltagarna varit mycket nöjda med innehåll och upplägg där 48 % gärna fortsätter med det digitala upplägget och 52 % vill behålla det fysiska mötet. Nedan ordmoln beskriver deltagarnas upplevelse av kompetensråd 2020.