Regeringen föreslår högskolebehörighet för yrkesprogram på gymnasienivå

Det saknas gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft på svensk arbetsmarknad, samtidigt som intresset för yrkesutbildning har minskat. För att locka fler till dessa utbildningar föreslår regeringen i en proposition till riksdagen att högskolebehörigheten för yrkesprogram återinförs.  

Många arbetsgivare har under lång tid haft svårt att trygga sin kompetensförsörjning, inte minst inom fastighetsbranschen. Detta framgår bland annat av FUs senaste kompetensbehovsrapport. Samtidigt har intresset för yrkesutbildningar på gymnasienivå sjunkit, inte minst efter gymnasiereformen 2011, då högskolebehörighet togs bort från yrkesprogrammen. Därför vill regeringen göra yrkesprogrammen mer attraktiva genom att återinföra högskolebehörigheten.

”Ska svenska företag kunna växa och vara konkurrenskraftiga behöver deras kompetensförsörjningsbehov bättre tillgodoses. Att göra yrkesprogrammen mer attraktiva är ett led i det”, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom på regeringens hemsida.

I propositionen föreslår regeringen att de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att elever ska uppnå grundläggande behörighet till högskolan. Det innebär att alla yrkesprogram ska innehålla ämnena svenska eller svenska som andraspråk och engelska i den omfattning som krävs för att eleverna ska uppnå sådan behörighet. För att det ska vara möjligt, utan att minska yrkesförberedelsen, ska yrkesprogrammens omfattning utökas både när det gäller gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid.

 ” – Många elever som överväger att gå en yrkesutbildning väljer ändå att gå ett högskoleförberedande program. En orsak som elever uppger är osäkerheten kring grundläggande behörighet. Regeringens förslag innebär att den som väljer ett yrkesprogram förbereder sig för arbetslivet utan att dörren till högre utbildning stängs.” säger Lina Axelsson Kihlbom.

Regeringens besked har tagits emot med glädje hos många, även inom Fastighetsbranschen.

”Fantastiska nyheter! Vi har sett att det finns en tröskel när det kommer till gymnasievalen, att eleverna får välja mellan yrkesprogram eller högskolebehörighet. Nu kan de som är intresserade av vår bransch känna sig trygga inför framtiden, även om de väljer att studera en fastighetsrelaterad utbildning på gymnasiet. Dessutom ger behörigheten större möjligheter till karriärväxling inom branschen.” säger Carina Lundström, utvecklingsledare på FU.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.

Läs hela propositionen här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/02/prop.-20212294/