Tre enkla steg – så kan fastighetsbranschen nå 10 000 nya medarbetare

Fram till 2028 behöver 10 000 nya medarbetare ansluta till fastighetsbranschen enligt vår senaste kompetensbehovsundersökning . För att underlätta rekryteringen av nya medarbetare har vi på FU lyft fram tre steg som man som arbetsgivare kan jobba med i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete.

”Vi behöver få fler unga människor att upptäcka att det här är en fantastisk bransch som erbjuder frihet, trygghet och möjligheter.” förklarar Carina Lundström, utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Här nedan presenter vi tre steg för att minska kompetensbehovet i fastighetsbranschen:

Steg 1: Erbjud givande PRAO

PRAO är en obligatorisk praktikform för elever i grundskolan, årskurs 8-9. Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Att vid ett tidigt skede introducera yngre för branschen och dess möjligheter gör att kännedomen och attraktionskraften ökar. För målet med PRAO ur branschens perspektiv är att eleven skall vilja söka sig till oss i framtiden.

”Om fler unga introduceras till branschen genom roliga och lärorika PRAO-perioder så ökar chansen att fler väljer en utbildning som därefter ger ett jobb inom branschen. Vem kommer inte ihåg sin första PRAO-period och människorna man mötte där? Här finns en stor möjlighet för företagen i branschen att göra ett bra första intryck inför framtida långsiktiga rekryteringar genom att erbjuda bra PRAO- och praktikplatser.” säger Carina Lundström.

Varför är PRAO relevant för er som företag?

  • Öka kännedom och uppfattningar om fastighetsbranschen och vad den innebär  – minska kompetensbristen för ditt företag och branschen i stort
  • Stärk ditt eget varumärke – få fler att gilla ditt företag
  • En oslagbar rekryteringskanal för potentiella framtida medarbetare – man kommer ihåg sin PRAO-tid så därför är det viktigt att som företag göra den lustfylld och positiv för eleven.

I höst 2023 kommer vi att presentera ett stöd för att underlätta för fler företag att ta emot PRAO-elever. Stödet är utformat i samarbete med Göteborgsregionen, Wallenstam och Stena fastigheter. Stödet består bland annat av en handlingsplan för att börja ta emot PRAO-elever samt ett antal checklistor och förslag på veckoschema över aktiviteter med beskrivningar för både större och mindre fastighetsföretag.

Har du som företag frågor kring PRAO eller har du egna erfarenheter och tankar som du vill dela med dig av för att bidra till ett ännu bättre stöd, tveka inte att höra av dig till oss.

Steg 2: Utökat samarbete mellan företag och utbildningsanordnare

Ett annat steg är ett utökat samarbete mellan företag och utbildningsanordnare. I dagsläget rekryterar 67% av företagen från ett annat fastighetsbolag. För att bredda rekryteringsunderlaget och våga rekrytera direkt från utbildningarna tror vi att fler långsiktiga samarbeten mellan utbildningsanordnare och företag är avgörande.

Det finns flera sätta att som företag engagera sig i de utbildningar som finns. Inom det reguljära utbildningssystemet finns utbildningar på gymnasiet, yrkesvux, yrkeshögskola och högskola och universitet. Utbudet av utbildningar varierar mellan åren beroende på olika faktorer. Att som arbetsgivare fatta ett strategiskt beslut att engagera sig i de lokala utbildningar som finns ökar chansen att dessa utbildningar får finnas kvar vid nya upphandlingar och ansökningsperioder.

Så här kan du som företag göra för att engagera dig i en utbildning:

  • Se över ditt företags kompetensbehov. Vilka yrkesroller och tillhörande kompetenser är viktiga? Hur ser exempelvis den tekniska utvecklingen ut på sikt? Hur ser möjligheterna att rekrytera rätt kompetens ut i din region? Vill du få en generell översikt över branschens kompetensbehov så läs gärna vår stora kompetensbehovsundersökning från 2023.  
  • Funder över vad du som arbetsgivare konkret kan bidra med i en utbildning och vad du vill ha ut av ett samarbete. Förutom att kunna påverka innehållet i utbildningar för att säkra framtida kompetensbehov så kanske du även vill hitta en ny rekryteringskanal? När det gäller det som ditt föredrag kan bidra med så efterfrågar utbildningsanordnare till exempel stöd från arbetslivet i form av deltagande i ledningsgrupper/programråd, APL och LIA-praktikplatser men även spetskompetens i undervisningen. Det viktigaste är dock att en första kontakt tas och att en dialog om samarbete påbörjas.
  • Ta reda på vilka fastighetsutbildningar som finns i regionen där ditt företag verkar. Du hittar alla utbildningar på jobba-i-fastighetsbranschen.se och där kan du även se en karta över var i landet som utbildningarna finns.
  • Ta kontakt med utbildningsanordnaren och be att få kontakt med utbildningsledaren.
  • Lägg upp en långsiktig plan i företaget för hur samarbetet med utbildningsanordnaren skall se ut framåt. Till exempel kan en sådan innehålla vilka tider som företaget kan ta emot praktikanter, vem på företaget är bäst lämpad för att sitta med i en ledningsgrupp eller delta i en gästföreläsning?

Har du som företag funderingar kring detta eller andra frågor som rör strategisk kompetensförsörjning? Tveka inte att kontakta oss direkt eller delta på något av våra kompetensråd där du också får möjlighet att träffa utbildningsanordnare, andra fastighetsbolag samt myndigheter i regionen.

Steg 3: Kompetensutveckling och validering av medarbetare – det livslånga lärandet

Väl i branschen ges goda möjligheter att fortsätta utvecklas och växa som medarbetare. Ett tredje steg är att satsa på en långsiktig och strategisk plan för kompetensutveckling genom exempelvis branschens valideringsverktyg FAVAL.

Validering ger fler medarbetare med rätt kompetens, ökad yrkesstolthet och fler möjligheter att utveckla sina karriärer samtidigt som arbetsgivare och fastighetsbranschen i stort ökar sin attraktivitet. I dagsläget har över 1000 medarbetare inom fastighetsbranschen validerat sig för någon av våra vanligaste yrkesroller.

För fastighetsbranschens del så rekryterar ca 19% av företagen medarbetare från andra branscher. Här fyller valideringsverktyget en viktig funktion i omställningsarbetet för dessa individer.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan använda validering i ert strategiska kompetensförsörjningsarbete så kontakta oss så berättar vi mer.