Uppföljning: Effekterna av Covid-19 på fastighetsbranschen

I april utförde Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) en undersökning för att kartlägga pandemins effekter på branschen, både på kort och lång sikt. Frågorna ställdes till utbildningsanordnare och fastighetsbolag i FUs utbildnings- och yrkesråd. Nu kommer en uppföljning som har genomförts under perioden 1-7 september 2020.

Arbetsgivare

Enighet råder bland de svarande arbetsgivarna som representerar både bostadsbolag och kommersiella fastigheter att Coronapandemin än så länge inte resulterat i uppsägningar eller varsel. Några vittnar om att arbetssätt har behövt ställas om och anpassas där fler ronderingar görs och arbeten utförs internt inom bolaget.

Bolagen har till stor del gått över till digitala möten och arbete på distans. Hur framtiden för bolagen ser ut beror till stor del på hur hyresgästerna klarar av pandemin. Vissa har gett anstånd med hyresinbetalning till
lokalhyresgäster och vissa har tomma lokaler som inte blir uthyrda.

Utbildningsanordnare

Antalet sökande till utbildningar inom fastighet har ökat eller håller sig på likande nivå som tidigare år. Arbetsmarknadsutbildningar för arbetssökande ser en stor ökning av antalet deltagare och en anordnare estimerar ca 200 utbildade fastighetsskötare och värdar under 2020.

Validering i FAVAL hos testcenter har i vissa fall blivit uppskjutet tills nästa år beroende på pandemin. Problem som att validander inte fick resa över kommungränserna och sedan ytterligare avvaktan för att se hur
situationen ser ut nästa år. Men det är inte inställt utan bara uppskjutet.

Läs hela rapporten här.